Handelsbetingelser


Ved at benytte dig af JetClean ApS services og produkter accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.

 

JetClean ApS
CVR-nr. 36683317
Emdrupvej 28a
2100 København Ø
Danmark
t: 71 203 204
e: support@jetclean.dk

 

1. Generelt
Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af rense- og vaskeservice hos JetClean ApS (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende handelsbetingelser. Accept sker ved bestilling. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende handelsbetingelser.
Kunden skal være mindst 18 år for at gøre brug services, der udbydes af Leverandøren. Ved brug af Leverandøren bekræfter Kunden, at Kunden er fyldt 18 år.


2. Betaling
Betalinger på Leverandøren sker ved brug af kreditkort.
Kunden er selv ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide. Såfremt de angivne kontooplysninger ikke længere er valide, som følge af at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil Kunden blive informeret om den manglende betaling, hvorefter Kunden vil kunne tilmelde betaling via en anden konto. Kundens adgang til produktet vil blive spæret såfremt, at vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort. Vi modtager betaling med VISA-Dankort og MasterCard. Betaling bliver trukket på dagen for levering af tøjet.

Vi krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse Kundens kortnummer eller andre informationer under transaktionen. Hvis Leverandøren er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takster. Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Kunden kan til enhver tid ændre sine kort- og konto-oplysninger. Fornyelse eller ændringer af kortoplysninger f.eks. ved bankskifte eller nyt betalingskort, foretages ved at logge ind på www.jetclean.dk og opdatere kortoplysninger. Kunden skal selv sørge for fornyelse af kortoplysninger. Kunden vil få varsel per mail om, at kortoplysninger skal fornyes.

Indsigelser mod fakturerede beløb skal være Leverandøren i hænde snarest muligt efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion – dog senest 30 dage efter. Ved overskridelse af indsigelsesfristen fortabes retten til indsigelse.


3. Bestilling
Ved bestilling skal Kunden betale med et kreditkort


4. Deaktivering af konto
Kunden kan til enhver tid deaktivere sin konto. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra Kundens betalingskort, før kunden aktiverer sin konto og laver en bestilling.


5. Prisændringer
Prisændringer meddeles via e-mail eller hjemmeside med senest 24 timers varsel, før prisændringerne træder i kraft. 4. Det er Kundens eget ansvar at holde sig opdateret med Leverandørens prisliste.


6. Fortrydelsesret
Fortrydelsesret kan alene udøves i forhold til arbejde, der ikke er udført eller bestilt. Hvis Kunden vil gøre brug af Kundens fortrydelsesret, skal Kunden inden udløbet af 14-dages fristen meddele dette til Leverandøren på support@jetClean.dk. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation, så vi lettere kan finde frem til kundens køb. Kunden kan indenfor 6 timer annullere bestilling. Sker annullering ikke indenfor 6 timer, pålægges der et gebyr på 50 kr.


7. Reklamation
Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Leverandøren indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Leverandøren returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Selv om alle pletter ikke er fjernet, skal der betales fuld pris for ydelsen. Ved reklamation over ikke fjernede pletter, renses tøjet igen på kundes eget ansvar. En ekstra rens er gratis, dog kan der opkræves et kørselsgebyr på 50 kroner.
Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre, falmede farver, mistede eller ødelagte knapper, spænder, bælter, pailletter, perler m.m. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produkter eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert betjening dækkes ligeledes ikke.


8. Refusion 
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Leverandøren har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for Kundens bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses per e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.


9. Forsikring
Ved bortkomst eller fejlbehandling forsikres tøjet efter Dansk Renseriforening gældende normer.


10. Tyveri og skade
Ved tyveri/brand/vandskade på Leverandørens eller renserpartneres domicil(er), erstattes tøjet af kundernes egne indboforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne. Har kunden ikke en indboforsikring, erstattes tøjet af den indboforsikring, der er tilknyttet domicilen. Ved tyveri fra Leverandørens vogne, dækker Leverandørens forsikringsselskab.


11. Erstatning ved beskadiget eller bortkommen tøj
Uanset hvor omhyggelige vi er, kan fejl desværre ikke undgås. Efter levering er kunden forpligtet til at efterse ordren for defekter og kontrollere, om ordren er korrekt behandlet. Kunden er forpligtet til at oplyse Leverandøren om skader og/eller mangelfuld behandling indenfor rimelig tid. Såfremt Kunden ikke oplyser Leverandøren senest 14 dage efter levering, frigøres Leverandøren fra ethvert erstatningsansvar med mindre, at skaden eller den mangelfulde behandling ikke er iøjnefaldende. Ikke iøjnefaldende skader og/eller ikke iøjnefaldende mangelfuld behandling skal uden ubegrundet ophold oplyses Leverandøren så snart, at de konstateres.

Leverandøren følger retningslinjer, der er angivet af Dansk Renseri Forening. Ansættelse af erstatningen ved beskadiget, ødelagt eller bortkommen tøj, sker ud fra tre kriterier:

1) tøjets alder ved beskadigelse/bortkommelse
2) tøjets forventede levealder
3) tøjets stand ved beskadigelse/bortkommelse
4) tøjets nypris

Ved bortkommen tøj forbeholder Leverandøren sig ret til 14 dage til at genfinde den bortkomne tøjgenstand. Såfremt den bortkomne tøjgenstand er en del af et sæt, forbeholder Leverandøren sig ret til at forsøge at fremskaffe tilsvarende genstand via tredjepart indenfor rimelig tid. Er det ikke muligt at fremskaffe tilsvarende genstand, yder Leverandøren erstatning på hele sættet.

Angående tøj, som er indleveret som rensetøj, eller andre produkter med faste priser per styk, erstatter Leverandøren max. 10 gange produktprisen.


12. Forbehold for ændringer
Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dennes hjemmeside og app. Det er derfor vigtigt, at Kunden løbende holder sig orienteret, om der er sket ændringer.

Leverandøren forbeholder sig ligeledes ret til at ændre og opdatere nærværende vilkår. I forbindelse med ændringer, sker varsling over for kunderne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med mindst 1 måneds varsel. De gældende vilkår vil altid fremgå af fakturaer og rykkerskrivelser m.v. og kan til enhver tid læses på hjemmesiden.


13. Levering
Levering anses for sket, når Leverandøren har leveret ordren på bestillingsadressen og Kunden har modtaget ordren. Vælger Kunden at ordren må stilles, har Kunden selv ansvaret for ordre, så snart Leverandøren har stillet varen på modtageradressen. Skulle Kunden ikke være der til at modtage en ordre, der ikke må stilles, vil ordren blive forsøgt leveret igen efter aftale med Kunden. Kunden afholder selv omkostningerne til genkørsel af ordren. Det gælder også, hvis der nægtes modtagelse af en ordre og aftales senere levering direkte med Leverandøren. Hvis Kunden ikke er hjemme ved afhentning eller levering, pålægges der et gebyr på 50 kr. Det tilstræbes, at ordren leveres på den aftale dato. Der kan desværre ske fejl, eller der kan være omstændigheder processen forbundet med rens og vask, som betyder forsinket levering.


14. Leveringstider
Med mindre andet er angivet er forventet leveringstid tidligst efter ca. 72 timer. Leverandøren bestræber sig på altid at levere rettidigt indenfor bestilte tidsintervaller efter anvisning fra ruteoptimeringssoftware. Der kan dog i visse tilfælde ske forsinkelser pga. trafik, ulykker, forsinkelser hos kunder m.m.


15. Aftaleindgåelse og kvittering
Når Kunden opretter en profil via Leverandøren indgår Kunden en aftale med JetClean ApS, emdrupvej 28a, 4. sal, 2100 København Ø (CVR-nr. 36683317). Ved oprettelse af profil, modtager Kunden en kvittering via e-mail. Kunden bør gemme denne e-mail, da kvitteringen er kundens bevis for aktivitet på www.jetclean.dk. Kvitteringen svarer til indholdet af den dokumentation, som Leverandøren opbevarer om den indgåede aftale, men Leverandøren opbevarer ikke oplysningerne om Kundens ordre på en måde, så Kunden senere kan rekvirere en kopi af kvitteringen. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.


16. Behandling af persondata
Når Kunden opretter en profil, registreres de oplysninger, Kunden afgiver. Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre den bestilling, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover internt hos Leverandøren til markedsføring og for at få større kendskab til Kunden og øvrige brugere af Leverandørens service. Leverandøren bruger også cookies, som med afsæt i Kundens data, benyttes til at tilpasse de informationer, Kunden præsenteres for (site-struktur, søgning m.m.). Som en betingelse for bestillingen, accepterer du samtidig, at Leverandøren må sende administrative og marketingrelaterede mails og sms’er. Vi sender bl.a. information omkring Kundens bestilling og ordre samt opdateringer omkring Leverandørens produkter og tilbud.


17. Ansvarsfraskrivelse
Leverandøren vil bestræbe sig på at levere som aftalt. Leverandøren påtager sig imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af at bruge Leverandørens service. Leverandøren er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Leverandøren som forsætligt eller uagtsomt. Leverandøren kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.


18. Kundeservice
Ved fejl, mangler eller eventuelle udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

JetClean ApS
Emdrupvej 28A
2100 København Ø
t: 71 203 204
e: support@jetclean.dk
 
Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden er underlagt dansk lov. Varereturnering foregår også til denne adresse. Bemærk at vi ikke modtager pakker sendt per efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance m.v.


19. Konkurrence og rettigheder
Ved registrering hos Leverandøren bekræfter du samtidig, at du ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som yder rense- eller vaskeservice til private og/eller virksomheder. Alt software, design, arkitektur, tekst og lignende er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.